This project is read-only.

Các constrain

Bí danh phải viết bằng tiếng Việt không dấu và không được vượt quá 15 kí tự Số khung là 17 kí tự Ngày hết hiệu lực tin nhắn là 9 kí tự Các thông tin còn lại là 119 kí tự.

Id #760 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Dec 3, 2011 at 9:24 AM by thonguyen

Database bảng xe máy

Lấy tên xe chính là tên loại xe Thêm phần màu xe tham chiếu đến bảng màu Mã loại xe qua nữa. Đổi thuộc tính null lại nói chung cái bảng này T sẽ thiết kế lại.

Id #759 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Dec 3, 2011 at 3:42 AM by thonguyen

Database bảng loại tin nhắn

Chỉnh sửa lại chỗ thời gian từ kiểu datetime thành int

Id #758 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Dec 3, 2011 at 3:41 AM by thonguyen

Review giao diện SMS 25/11

Thuộc tính "số khung xe đã mua" trong thông tin khách hàng: chỉ lưu được 1 xe fThemMauxe: Mã màu đứng trước Tên màu fTonkho: "số xe" dùng để làm gì (hỏi Tuấn) fQuanlytinnhan: tìm kiếm theo ngày (t...

Id #752 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by quyenthoi | Created: Nov 25, 2011 at 3:10 PM by quyenthoi

Giao diện

Chưa sửa chữ lịch sự Chưa thêm giá tiền vào UC thêm xe

Id #735 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Nov 22, 2011 at 12:55 AM by thonguyen

Bảng Nhật kí tin nhắn có 7 thuộc tính

Mã nhật kí Loại tin nhắn Mã tin nhắn Nội dung tin nhắn Số điện thoại gửi Tình trạng gửi Thời điểm gửi

Id #723 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Nov 18, 2011 at 3:21 PM by thonguyen

Thay đổi DB: Thực thể xe máy

bùn ngủ quá...mai làm

Id #719 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Nov 17, 2011 at 5:47 PM by thonguyen

Thay đổi DB: Thực thể khách hàng

Xóa tuổi Xóa ngày mua xe Thêm vô Tháng sinh Thêm vô năm sinh

Id #718 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Nov 17, 2011 at 5:45 PM by thonguyen

Thay đổi thuộc tính Nhật kí tin nhắn

Bỏ hết phần cũ Thêm mới Loại tin nhắn Thêm mới Mã tin nhắn Thêm mới Thời điểm gửi Thêm mới tình trạng gửi.

Id #717 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Nov 17, 2011 at 5:41 PM by thonguyen

Thay đổi thuộc tính tin nhắn

Bỏ hết phần cũ Thêm mới Loại tin nhắn Thêm mới Nội dung tin nhắn Thêm mới Số ngày bắt đầu gửi kể từ ngày bán Thêm mới Số ngày kết thúc gửi kể từ ngày bán. Thêm mới tình trạng gửi.

Id #716 | Release: None | Updated: Jan 28, 2013 at 11:01 PM by thonguyen | Created: Nov 17, 2011 at 5:37 PM by thonguyen