This project is read-only.
1
Vote

Các constrain

description

  1. Bí danh phải viết bằng tiếng Việt không dấu và không được vượt quá 15 kí tự
  2. Số khung là 17 kí tự
  3. Ngày hết hiệu lực tin nhắn là 9 kí tự
  4. Các thông tin còn lại là 119 kí tự.

comments