This project is read-only.
1
Vote

Database bảng xe máy

description

Lấy tên xe chính là tên loại xe
Thêm phần màu xe tham chiếu đến bảng màu
Mã loại xe qua nữa.
Đổi thuộc tính null lại
nói chung cái bảng này T sẽ thiết kế lại.

comments