This project is read-only.
1
Vote

Review giao diện SMS 25/11

description

  1. Thuộc tính "số khung xe đã mua" trong thông tin khách hàng: chỉ lưu được 1 xe
  2. fThemMauxe: Mã màu đứng trước Tên màu
  3. fTonkho: "số xe" dùng để làm gì (hỏi Tuấn)
  4. fQuanlytinnhan: tìm kiếm theo ngày (từ ngày...đến ngày...)
  5. Thông tin tài khoản: bỏ Tên người dùng
  6. Chuyển "exit" qua góc phải và "datetime" qua góc trái giao diện
  7. Thêm Nút "invisible" trong giao diện Thông tin chi tiết khách hàng
  8. Quản Lý Form trong hàm main.

comments