This project is read-only.
1
Vote

Bảng Nhật kí tin nhắn có 7 thuộc tính

description

  1. Mã nhật kí
  2. Loại tin nhắn
  3. Mã tin nhắn
  4. Nội dung tin nhắn
  5. Số điện thoại gửi
  6. Tình trạng gửi
  7. Thời điểm gửi

comments