This project is read-only.
1
Vote

Thay đổi DB: Thực thể khách hàng

description

  1. Xóa tuổi
  2. Xóa ngày mua xe
  3. Thêm vô Tháng sinh
  4. Thêm vô năm sinh

comments