This project is read-only.
1
Vote

Thay đổi thuộc tính Nhật kí tin nhắn

description

  1. Bỏ hết phần cũ
  2. Thêm mới Loại tin nhắn
  3. Thêm mới Mã tin nhắn
  4. Thêm mới Thời điểm gửi
  5. Thêm mới tình trạng gửi.

comments