This project is read-only.
1
Vote

Thay đổi thuộc tính tin nhắn

description

  1. Bỏ hết phần cũ
  2. Thêm mới Loại tin nhắn
  3. Thêm mới Nội dung tin nhắn
  4. Thêm mới Số ngày bắt đầu gửi kể từ ngày bán
  5. Thêm mới Số ngày kết thúc gửi kể từ ngày bán.
  6. Thêm mới tình trạng gửi.

file attachments

comments