This project is read-only.
1
Vote

Thay đổi thuộc tính xe máy

description

  1. Thêm mã quốc tế
  2. Thêm Người mua
  3. Thêm Tình trạng bảo dưỡng
  4. Thêm thời điểm mua.

comments