This project is read-only.
1
Vote

Đội làm giao diện không chịu xem Usecase và phần release package của Thọ nên làm dư hoặc thiếu.

description

Cụ thể là thiếu cái thông tin chi tiết, còn cái import thì viết thành lấy thông tin từ hệ thống.

comments