This project is read-only.
1
Vote

Sửa giao diện "Quản lí thông tin khách hàng"

description

  1. Thay cái lấy thông tin từ hệ thống bằng Import thông tin
  2. Thiếu UC thông tin chi tiết một khách hàng.

comments