This project is read-only.
1
Vote

Chỉnh sửa giao diện đổi mật khẩu

description

  1. Sửa nút "đổi mật khẩu" thành nút "Xong"
  2. Sửa nút "Thoát" thành nút "Hủy"
  3. Đổi Enable của "Tài khoản" thành false vì cái này không chỉnh sửa được.

comments